top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden Rosie Zopfi / Rosie Zopfi film & photography

KVK: 70403147

BTW-nummer: NL213406779B01

 

Artikel 1 ALGEMEEN

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Rosie Zopfi met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop en leveringen, daaronder begrepen.

b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.

c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Rosie Zopfi van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Rosie Zopfi zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

 

Artikel 2 OFFERTES / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

a. Alle offertes van Rosie Zopfi, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en 2 maanden geldig, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Rosie Zopfi kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldingsduur.

b. Eerst door schriftelijke bevestiging door Rosie Zopfi van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.

c. Rosie Zopfi is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Rosie Zopfi verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

e. Rosie Zopfi stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, conceptontwikkeling, copy-writing, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Rosie Zopfi bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

 

Artikel 3 REIS EN VERBLIJF

a. Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Rosie Zopfi hanteert een vergoeding van € 0,21 per gereden km.

 

Artikel 4 MUZIEK

a. Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. 

 

Artikel 5 VOICE OVER

a. Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen. 

 

Artikel 6 PRIJZEN

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

 

Artikel 7 BETALING / INCASSO

a. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn(en).

b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

c. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Rosie Zopfi op de opdrachtgever direct opeisbaar.

d. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Rosie Zopfi in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom. 

e. Door Rosie Zopfi gefactureerde bedragen zijn ten alle tijden niet restitueerbaar.  

Artikel 8 OVERMACHT

a. In geval van overmacht heeft Rosie Zopfi het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Rosie Zopfi niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Rosie Zopfi als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interessen.

b. Indien Rosie Zopfi bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Rosie Zopfi gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Rosie Zopfi toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen, ziekte, verwonding. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Rosie Zopfi voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Rosie Zopfi  ingeschakelde derden voordoen.

d. Rosie Zopfi heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen. 

 

Artikel 9 LEVERING, RISICO EN TRANSPORT

a. De levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af magazijn door terbeschikkingstelling van de zaken door een mondelinge of schriftelijke mededeling van Rosie Zopfi aan de opdrachtgever, dan wel door terbeschikkingstelling aan de vervoerder. Alsdan gaat het risico op de opdrachtgever over.

b. Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de opdrachtgever overgaan wanneer Rosie Zopfi de zaken door een mondelinge en/of schriftelijke mededeling ter beschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor diens rekening en risico. (Rosie Zopfi is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging voor, tijdens of na het overzetten/versturen van uw beeldmateriaal)

c. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen.

d. Indien de opdrachtgever aan Rosie Zopfi verzoekt de zaken tijdelijk elders op te slaan zal het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken eveneens op de opdrachtgever overgaan wanneer Rosie Zopfi de zaken ter beschikking van de opdrachtgever heeft gesteld. In het geval dat de opslag van zaken door de opdrachtgever is verzocht treedt Rosie Zopfi slechts op als intermediair en is Rosie Zopfi gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

e. Indien is overeengekomen dat Rosie Zopfi het transport verzorgt, bepaalt Rosie Zopfi op welke wijze het transport (waaronder verzending, verpakking en dergelijke) plaatsvindt. Het transport vindt onder alle omstandigheden plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 10 LEVERINGSTERMIJN

a. Een door Rosie Zopfi opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld. 

b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Rosie Zopfi van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Rosie Zopfi op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van Rosie Zopfi in te laten treden, Rosie Zopfi overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen. 

 

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

a. Rosie Zopfi is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Rosie Zopfi, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Rosie Zopfi is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.

b. Rosie Zopfi is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde Rosie Zopfi, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.

c. Rosie Zopfi is niet aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen termijnen.

 

Artikel 12 ONTBINDING 

a. Rosie Zopfi is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien: * de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of * de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of * na het sluiten van de overeenkomst Rosie Zopfi ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; * de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of * de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of * de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of * de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.

b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Rosie Zopfi verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Rosie Zopfi om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

 

Artikel 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Rosie Zopfi. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Rosie Zopfi de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. 

b. Op alle Rosie Zopfi-producties rust het auteursrecht. Een Rosie Zopfi-productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Rosie Zopfii. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Rosie Zopfi.

c. Rosie Zopfi behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.

d. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.

e. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Rosie Zopfi gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de terzake door Rosie Zopfi gemaakte kosten te vergoeden.

f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Rosie Zopfi hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

g. Rosie Zopfi heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Rosie Zopfi uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

 

Artikel 14 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

a. Rosie Zopfi zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Rosie Zopfi is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan door de Leveringsvoorwaarden Rosie Zopfi.

bottom of page